OCHRANA
SOUKROMÍPravidla pro zpracování osobních údajů

Sesderma Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Rejtana 17 lok 7 a 8 je distributorem dermo-kosmetických produktů značky Sesderma. Tyto Pravidla pro zpracování osobních údajů stanoví jakým způsobem a jaké osobní údaje shromažďujeme, k čemu je budeme používat a komu je zpřístupníme. Prosíme, důkladně se seznamte s informacemi níže.

V souladu s příslušnými ustanoveními ohledně ochrany osobních údajů se níže nacházejí informace o typu, rozsahu i účelu zpracování osobních údajů získaných od uživatelů internetových stránek Sesderma, a také jinými způsoby, mimo jiné v rámci osobního kontaktu s Klienty. 

1. Kdo je správcem osobních údajů? 

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která se rozhodne zpracovávat osobní údaje a je odpovědná za jejich uchování a využití v písemné nebo elektronické podobě. Správcem Vašich osobních údajů je Sesderma Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Rejtana 17 lok 7 a 8, 02-516 Varšava. Můžete nás kontaktovat osobně, případně prostřednictvím elektronické pošty na adrese: sesdermacesko@sesderma.com 

2. Za jakým účelem a na základě čeho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:
  • za účelem uzavření smlouvy (v tom přijetí objednávky) a realizace smlouvy, včetně realizace objednávky našich produktů (např. vystavení faktury, zaslání produktů, komunikace ve věci objednávky, řešení reklamace) – zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a realizaci smlouvy;
  • za účelem informování o produktech i službách, které Vás dle našeho úsudku mohou zajímat, v souladu s prohlášením ohledně zasílání marketingových informací – v případě, že nejste naším klientem, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu; v případě našich klientů budeme tyto údaje zpracovávat za účelem bezprostředního marketingu, což je námi sledovaný legitimní zájem;
  • za účelem splnění povinností (např. daňových, účetních, administrativních) vyplývajících z právních předpisů - zpracování je nezbytné k naplnění našich právních závazků;
  • abychom Vám mohli udělit status účastníka soutěžích, které organizujeme a také předat případnou výhru - zpracování osobních údajů bude probíhat na základě Vašeho jednoznačného souhlasu a za účelem bezprostředního marketingu, což je námi sledovaný legitimní zájem;
  • za účelem případného vymáhání nároků – zpracování je nezbytné pro realizaci legitimního zájmu správce jakým je vymáhání nároků;

Souhlas je možné v každém chvíli zrušit. Zrušení souhlasu nemá z právního hlediska vliv na zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu uděleného před jeho zrušením.

Sdílení Vašich osobních údajů je dobrovolné, zároveň je ale nezbytné pro uzavření a realizaci smlouvy, Vaši účast v soutěžích a v rámci osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu je nezbytné pro zasílání naší aktuální nabídky. 

3. Příjemci osobních údajů 

Zajistíme, aby vaše osobní údaje byly zpracovány způsobem, který je v souladu s výše uvedenými informacemi.

V rámci výše uvedených účelů mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny následujícím příjemcům:
  • orgánům veřejné správy
  • společnostem ze Skupiny Pili Siglo XXI S.L. , pro administrativní účely,
  • subjektům, které naším jménem zpracovávají data, např. auditorům, právníkům, společnostem a poskytovatelům služeb k plnění svých úkolů (IT služby, Správa dokumentů, účetní služby, obsluha Sesderma účtu na sociálních sítích); A
  • subjektům poskytujícím reklamní služby za účelem zasílání marketingových materiálů, takové které je možné zasílat shodně s právními předpisy, shodně s Vašimi preferencemi ohledně komunikace. Bez Vašeho souhlasu nezpřístupníme Vaše osobní údaje třetím osobám na jejich marketingové účely.

4. Kde budou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo mimo něj subjekty vyjmenovanými v bodě 3, s výjimkou smluvních omezení důvěrnosti a bezpečnosti informací v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. Nezpřístupníme Vaše osobní údaje osobám, které nemají oprávnění k jejich zpracování. V případě předání Vašich osobních údajů mimo EHP pokaždé podnikneme příslušné kroky pro zajištění řádné ochrany Vašich osobních údajů, a to na takové úrovni jako zajišťujeme v rámci EHP. V případě, že mátě zájem o více informací ohledně toho jaké bezpečnostní prvky používáme v případě zpřístupnění údajů mimo EHP, prosíme o kontakt způsobem popsaným v bodě 1. 

5. Jaké máte práva na osobní údaje? 

Pokud vám to umožňuje platné právo, máte právo na: 

a) přístup k vašim osobním údajům, které máme k dispozici, a seznámení se s původem těchto údajů, účely jejich zpracování, jakož i s informacemi o správci údajů, zpracovatelském (zpracovatelských) subjektu (subjektech) a subjektech, kterým mohou být zpřístupněny; 

b) zrušení svého souhlasu, a to kdykoliv, v případě že údaje zpracováváme na základě souhlasu; 

c) aktualizaci nebo opravu svých osobních údajů, tak aby byly vždy správné; 

d) výmaz Vašich osobních údajů z naší evidence, v případě, že již nejsou potřebné k výše uvedeným účelům; 

e) za jistých okolností požadovat omezení zpracovávání osobních údajů, např. když zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů, a to na dobu, která nám umožní ověřit jejich správnost; 

f) získání svých osobních údajů v elektronické podobě na vlastní potřeby nebo na potřeby jiného správce osobních údajů; a také 

g) podaní reklamace 

h) podání stížnosti u Úřadu Pro Ochranu Osobních Údajů. 

Výše uvedené práva můžete využít pokud nás kontaktujete způsobem uvedeným v bodě č. 1 a uvedete jméno, příjmení, e-mail a předmět žádosti. 

6. Jak můžete vznést námitky proti zpracování osobních údajů? 

Máte právo vznést námitky proti tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, případně zažádat, abychom je přestali zpracovávat (včetně potřeb bezprostředního marketingu). Po obdržení takové žádosti nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud to nepovoluje platné právo. 

Stejným způsobem můžete uplatnit jiná práva uvedená v bodě č. 5.

7. Jak dlouho přechováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat 10 let od zániku vzájemného smluvního vztahu, případně od data přezkoumání Vaší reklamace. Desetileté období vyplívá z promlčecí lhůty stanovené v Polsku. 

Osobní údaje, u kterých jsme od Vás dostali souhlas na zpracování za konkrétním účelem, budeme zpracovávat nejdéle do dne, kdy odvoláte Váš souhlas. 

Nebudeme Vaše osobní údaje přechovávat déle než je nezbytné a budeme je přechovávat jedině za účelem, pro který jsme je získali. 

8. Jak často aktualizujeme pravidla pro přechovávání osobních údajů? 

Tyto pravidla přechovávání osobních údajů pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme. Na naší internetové straně www.sesderma.cz bude vždy dostupná aktuální verze, a kromě toho Vás budeme osobně informovat o každé změně, která by se Vás mohla týkat.

9. Automatizované rozhodování a profilování

Zpracování dat nezahrnuje automatizované rozhodování, včetně profilování.


Sesderma Sp. z o.o.
se sídlem ve Varšavě
ul. Rejtana 17 lok 7 a 8

Okresní soud pro hlavní město Varšavy ve Varšavě,,
KRS 0000717998, NIP 5213812919
Základní kapitál: 5.000,00 zł

Tel: +420 228 883 054
PRODUKTY


Na těchto stránkách používáme soubory cookie, aby naše služba mohla fungovat lépe. Tento mechanismus můžete kdykoli vypnout v nastavení prohlížeče.
created by